Ortopedijos techninės priemonės ir jų skyrimas

Negalios ABC
Nustatymai

Negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę gali pagerinti ir ortopedijos techninės priemonės. Pateikiame informaciją, kam jos skiriamos, kokios kompensacijos iš valstybės galima tikėtis.

Ortopedijos techninės priemonės (OTP) – medicinos prietaisams priskiriami įtvarai, tvirtinami iš išorės prie kūno dalies ir ją sustiprinantys, pagerinantys jos funkcijas, paleng­vinantys ligos ar sužeidimo padarinius ir padedantys atraminei judėjimo sistemai, taip pat papildomieji ir keičiamieji kūno dalių protezai. OTP prilyginami ir ortopedijos įmonių išduodami klausos aparatai su ausies įdėk­lais bei akių protezai.


Kas skiria OTP?

Teisę skirti valstybės kompensuojamąsias OTP turi tik tam tikrų profesinių kvalifikacijų gydytojai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis:

 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas;
 • gydytojas neurologas / vaikų neurologas;
 • gydytojas neurochirurgas;
 • gydytojas ortopedas traumatologas;
 • gydytojas otorinolaringologas;
 • gydytojas reumatologas;
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas;
 • gydytojas oftalmologas.

Kompensuojamąsias OTP skiriantis gydytojas informuoja apdraustąjį apie šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką ir pateikia ortopedijos įmonių, kurios dėl asmenų aprūpinimo minėtomis priemonėmis yra sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), sąrašą.


Kokių reikia dokumentų?

Kreipiantis į ortopedijos įmonę reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo išrašytą pažymą (027/a);
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę; gimimo liudijimą;
 • neįgalieji ir pensininkai pateikia neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • vaikai iki 18 m. ir neveiksnūs asmenys aptarnaujami tik pateikus juos lydinčių asmenų giminystę ar kitokį atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
 • šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariai papildomai pateikia savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą apie tai, kad jie yra socialinės pašalpos gavėjai.

Ortopedijos įmonė patikrina asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu; pasirašytinai supažindina su kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių katalogu; užpildo pagal užsakymą gaminamos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapą ir pateikia apdraustajam šio užsakymo lapo kopiją bei išrašytą sąskaitą; jei ortopedijos įmonėje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilė, informuoja apdraustąjį apie laukimo, kol bus priimtas kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę ir nurodo apdraustojo registracijos numerį.

Kompensacijų dydis

Ortopedijos techninių priemonių išlaidos iš PSDF biudžeto apdraustiesiems kompensuojamos atsižvelgiant į tai, kuriai draustumo grupei asmuo priklauso.

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • vaikams;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Kai priemonė yra kompensuojama iš dalies arba asmuo renkasi brangesnę priemonę, nei numatyta kompensuoti suma, likusią kainos dalį turi apmokėti pats.


Kai priemonę norima įsigyti savarankiškai

Apdraustasis, pageidaujantis greičiau gauti reikiamą OPT, t. y. nelaukti, kol eilės tvarka ji bus pagaminta, ją įsigyja savo lėšomis ortopedijos įmonėje ir užpildo šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę;
 • prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę.

Apdraustasis, norintis gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą OTP, per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos asmeniškai, elektroniniu paštu, paštu ar per įgaliotąjį asmenį turi pateikti VLK prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą OTP, apmokėtą ortopedijos įmonės sąskaitą, prašymo leisti įsigyti savo lėšomis OTP, šios priemonės užsakymo lapo kopijas.

VLK priima sprendimą kompensuoti savo lėšomis įsigytos OTP išlaidas. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo dienos, kai sueina OTP įsigijimo išlaidų kompensavimo bendrąja tvarka terminas.


OTP kompensavimo periodiškumas

Galūnių protezų: rankų – kas 3 metus, kojų – kas 3–4 metus.

Krūtų protezų – kasmet.

Vaikų ortopedinė avalynė kompensuojama ne dažniau nei kas pusmetį.

Suaugusiųjų ortopedinė avalynė kompensuojama ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cuk­riniu diabetu ar reumatoidiniu artritu – ne dažniau nei kas pusmetį.

Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės avalynės poros (antroji pora skiriama ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo pirmosios poros išdavimo dienos), o antraisiais metais – viena ortopedinės avalynės pora (ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo antrosios ortopedinės avalynės poros išdavimo šiam apdraustajam dienos).

Batų įdėk­lai kompensuojami ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cuk­riniu diabetu – ne dažniau nei kas pusmetį.

Vienu metu gali būti skiriama arba ortopedinė avalynė, arba batų įdėklai (batų įdėklai gali būti skiriami, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtos ortopedinės avalynės užsakymo; ortopedinė avalynė gali būti skiriama, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtų batų įdėklų užsakymo (išskyrus sergantiesiems cuk­riniu diabetu).

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje