Finansinė pagalba neįgaliems studentams

Negalios ABC
Nustatymai

Studentams, kurie studijuoja aukštojoje mokykloje ir kuriems yra nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumas, taip pat sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, priklauso finansinė pagalba – kas mėnesį mokama išmoka specia­liesiems poreikiams tenkinti, iš dalies kompensuojamos studijų išlaidos (jei studentas studijuoja mokamoje vietoje) ir kas mėnesį mokama išmoka studijų prieinamumui didinti. Taip pat negalią turintys studentai gali kreiptis dėl socialinės stipendijos ir valstybės remiamos paskolos studijoms.

Išmokų dydžiai

Išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socia­linio draudimo pensijos (BSI) dydžio kas mėnesį (šiuo metu – 90,48 Eur).

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 124,8 Eur kas semestrą (mokama, jei studijuojama valstybės nefinansuojamoje vietoje).

Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti – 156 Eur per mėnesį (mokama iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų).

Socialinė stipendija – kartą per mėnesį skiriama 3,25 BSI (šiuo metu – 126,75 Eur) dydžio išmoka.

Kur kreiptis?

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai kiekvieno semestro pradžioje turi aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Prašymai rudens semestrui priimami nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d., pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis. Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos – Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos.


Paskolos studijoms

Studentai kiekvienais metais gali kreiptis į Valstybinį studijų fondą dėl valstybės remiamos paskolos studijoms. Fondo tinklalapyje www.vsf.lrv.lt reikia užpildyti prašymą-anketą.

Artimiausio prašymų-anketų teikimo dėl paskolų 2020–2021 studijų metams pradžia – 2020 m. rugpjūčio 20 d. 8 val. Prašymą-anketą bus galima užpildyti ir pateikti iki 2020 m. rugsėjo 25 d.15 val.

Gavus valstybės garantiją, valstybės remiamos paskolos sutartį nustatytu terminu bus galima sudaryti su „Swedbank“ banku.

Paskolos atidavimo terminas – 15 metų. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.

Įvairios aukštosios mokyklos gali numatyti ir kitas lengvatas – mokesčio už mokslą ar bendrabutį sumažinimas, atleidimas nuo stojamojo mokesčio, įvairios stipendijos ir pan.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje