Lietuvos neįgaliųjų draugijoje – permainų metas

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje išrinkta nauja LND valdyba.

Aktualijos
Nustatymai

Šventojoje surengta VIII ataskaitinė-rinkiminė Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) konferencija sulaukė didelio asocijuotų narių palaikymo – iš 64 delegatų joje dalyvavo net 61. Toks aktyvus miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijų vadovų atstovavimas svarbiame skėtinės asociacijos renginyje pademonstravo, kad jiems svarbi bendra veikla, ateities vizija, kad jie turi apie ką diskutuoti, tartis, ieškoti sutarimo.

Ataskaitos svarstyme – svarbiausi veiklos akcentai
Jau tapo įprasta, kad į ataskaitines konferencijas delegatai renkasi iš anksto susipažinę su LND nuveiktais darbais, vykdytais projektais – asocijuotiems nariams ataskaitinis pranešimas elektroniniu paštu išsiunčiamas dar gerokai prieš posėdį. Tad užuot klausiusis įvairių suvestinių, apibendrintų teiginių, galima atidžiau pažvelgti į ataskaitoje minimus sudominusius faktus, diskutuoti. Ir šį kartą LND pirmininkas Zigmantas Jančauskis konferencijos delegatams pateikė tik glaustą pranešimo santrauką, akcentuodamas asocijuotiems nariams aktualiausius dalykus.
Pirmiausia pasidžiaugta, kad į LND įstojo Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų draugija, pasveikinti nauji miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijų vadovai. Per paskutiniuosius metus pasikeitė net 10 draugijų pirmininkų. Išsakęs viltį, kad pradėję vadovauti aktyvūs, energingi pirmininkai į organizacijas atves naujų narių, Z. Jančauskis apgailestavo, kad per pastaruosius 4 metus stipriai sumažėjo LND narių skaičius – nuo 29 tūkst. iki 23 tūkst. To priežastys – ne tik Anapilin iškeliaujantys neįgalieji. Nesiseka prikviesti jaunimo, trūksta socialinių paslaugų, kurių neįgaliųjų draugijos nebegali teikti, nors regionuose jų labai reikia. Ne visos nevyriausybinės organizacijos suranda bendrą kalbą su savivaldybėmis, todėl menksta jų veiklų finansavimas.
Apgailestauta ir dėl į savivaldybių būsto pritaikymo komisijas deleguotų neįgaliųjų draugijų atstovų skaičiaus sumažėjimo (nuo 37 iki 23). Neįgaliųjų reikalų departamentas reikalauja, kad neįgaliųjų organizacijų atstovai turėtų inžinerinį išsilavinimą, suprastų sąmatas.
Ataskaitiniame pranešime užsiminta ir apie vidinius LND reikalus: daug jėgų ir laiko pareikalavusį AB „Puntukas“ akcijų išpirkimą, sudėtingą šiandieninę šios įmonės padėtį, nesibaigiančius teisminius ginčus su UAB „Alinva“.

Naujoji Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko.

Valdybos veikla – konfidenciali?
Išklausę LND pirmininko mintis, konferencijos delegatai išsakė nuomonę, kad LND – ne vien neįgaliųjų asociacijų veik­los projekto įgyvendintoja, tačiau ir skėtinė, 63 miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijas vienijanti asociacija. Tačiau pasigendama bendros veiklos, asocijuoti nariai nesijaučia esantys respublikinės organizacijos dalis.
Konferencijoje nemažai dėmesio skirta Valdybos, sulaukusios asocijuotų narių priekaištų, darbui. Jie skundėsi nesulaukiantys informacijos, kas svarstoma Valdybos posėdžiuose, kokie priimami sprendimai. Draugijų pirmininkai teigė nesuprantantys, kodėl Valdybos posėdžiai tapo konfidencialūs ir apskritims atstovaujantys Valdybos nariai su jais nesidalija jokia informacija. Pasak jau 20 metų neįgaliųjų veikloje dalyvaujančios Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės, kurį laiką taip pat buvusios Valdybos nare, anksčiau niekada neteko pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimų.
Pasak Z. Jančauskio, pasikeitus neįgaliųjų organizacijų finansavimo tvarkai (ją perėmus savivaldybėms), pasikeitė ir LND valdybos veikla bei kompetencijos. Jos žinioje nebeliko projektų vertinimo, lėšų skirstymo, todėl sumažėjo ir bendros informacijos, kuria reikia dalytis. Pagrindinis dėmesys pastaraisiais metais skirtas vis daugiau problemų patiriančių LND įmonių veiklai. Kai kurias iš jų, kaip jau minėta ataskaitoje, teko aiškintis net teismuose. Reikėjo skubių, neretai ir su neviešinamais finansiniais klausimais susijusių sprendimų.
LND įmonių veiklai įvertinti buvo skirtas ir paskutinysis šios Valdybos posėdis – jame buvo išklausytos ir patvirtintos UAB „Dangija“, UAB „Negalia“ ir UAB „Alinva“ bei VšĮ „Bičiulystė“, VšĮ „Vislida“ finansinės ataskaitos. AB „Puntukas“ atsiskaito savo valdybai.

Į balsavimo urną – Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės Aldonos Šerėnienės biuletenis.

LND vadovaus nauja pirmininkė
Pokyčius LND veikloje konferencijos delegatai siejo su ateinančius 4 metus jai vadovausiančiu pirmininku. Į šias pa­reigas buvo pasiūlyti 4 kandidatai: Zigmantas Jančauskis, Jelena Ivančenko, Ignas Mačiukas ir Galina Dunovskaja. Du pastarieji, padėkoję už kolegų pasitikėjimą, savo kandidatūras atsiėmė.
Pirmoji savo rinkiminę prog­ramą pristatė J. Ivančenko. 8-erius metus LND dirbanti viešojo administravimo magistro laipsnį turinti moteris savo veiklą nevyriausybinėje neįgaliųjų organizacijoje pradėjo programų koordinatorės pareigose, pastaraisiais metais buvo LND pirmininko pavaduotoja. Gerai nevyriausybinės organizacijos darbą išmananti J. Ivančenko teigė neapsiribojusi vien LND veikla. Ji dalyvavo rengiant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje alternatyvią ataskaitą (analizavo darbo ir užimtumo klausimus), planuoja dalyvauti paskelbtame struktūrinių fondų finansuojamame projekte „54+“, į jo įgyvendinimą įtraukti asocijuotus LND narius.
Pagrindinį dėmesį J. Ivančenko žadėjo skirti glaudesniam LND ir šalyje veikiančių miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijų bend­radarbiavimui, pagalbai sprendžiant iškilusias problemas, paramai rengiant projektus. Pasak jos, reikia stiprinti LND autoritetą, sutelkti jėgas organizacijos žinomumui didinti, išskirtinės veiklos paieškoms. J. Ivančenko akcentavo asociacijos veik­los atvirumą, viešumą, skaidrumą. Pasak jos, Lietuvos neįgaliųjų draugija – tai visų 23 tūkstančių jai priklausančių žmonių organizacija. Atsakydama į Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko Rimanto Duboso klausimą, kaip asocijuoti nariai bus integruojami į LND, J. Ivančenko žadėjo inicijuoti LND įstatų keitimą ir juose konkrečiai apibrėžti LND bendradarbiavimą su asocijuotomis narėmis.
Z. Jančauskis konferencijos dalyvių dėmesį koncentravo į per dvi jo vadovavimo LND kadencijas atliktus darbus: atstovavimą neįgaliesiems valstybės institucijose, dalyvavimą įvairiose komisijose. Pasak jo, pastaruoju metu į NVO balsą įsiklausoma nepakankamai, neįgaliesiems aktualūs sprendimai priimami neatsiklausus jų nuomonės, todėl ginti jų teises, ką nors pakeisti nėra leng­va. Pavyzdžiui, nepavyko apginti, kad nuo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų nebūtų atkirtas sportas, kuriam nukeliavo apie 290 tūkst. eurų. 31 savivaldybė įgyvendina šiuos projektus, o 29 savivaldybėse neįgalieji kūno kultūrai negavo pinigų. Pasak jo, tų pačių pinigų skaidymas į kelias dalis rezultato nepagerina.
Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Arbutavičienė pasidžiaugė, kad einame demokratėjimo keliu ir turime galimybę pasirinkti. Didžiajai konferencijos delegatų daugumai nubalsavus už slaptą balsavimą LND pirmininko rinkimuose, buvo išdalinti biuleteniai. Konferencijoje išrinkta balsų skaičiavimo komisija paskelbė, kad po balsavimo urnoje buvo rastas 61 biuletenis, sugadintų biuletenių nebuvo. Už Jeleną Ivančenko atiduoti 42 balsai, už Zigmantą Jančauskį – 19. Naująja LND pirmininke išrinkta Jelena Ivančenko.


Atsinaujino ir LND valdyba
Ataskaitinė-rinkiminė konferencija – ne tik LND pirmininko, bet ir kito svarbaus valdymo organo – Valdybos rinkimai. Ją sudaro 10 skirtingoms apskritims atstovaujančių narių ir LND pirmininkas.
Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Raminta Zabitienė savikritiškai įvertino darbą buvusioje Valdyboje, sutiko su kolegų išsakytais priekaištais. Pasak jos, Valdybos nariai turi būti stiprūs, kritiški, turintys savo tvirtą nuomonę. Ji tokia nesijautė, todėl tvirtybės ir kompetencijos, atvirumo bei skaidraus darbo linkėjo naujiesiems Valdybos nariams.
Konferencijos delegatai pasitikėjimą išreiškė pusei buvusios kadencijos Valdybos narių. Ir toliau savo apskričių neįgaliųjų draugijoms atstovaus Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas (Kauno apskritis), Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė (Panevėžio apsk­ritis), Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Regina Slabadienė (Utenos apskritis), Šakių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas (Marijampolės apskritis), Mažeikių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Edvardas Najulis (Telšių apskritis).
Naujai į Valdybą išrinkti: Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė (Vilniaus apskritis), Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Kančiauskaitė (Šiaulių apskritis), Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė (Tauragės apskritis), Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Daiva Latvytė (Alytaus apskritis) ir Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Antanas Juškėnas (Klaipėdos apskritis).
Atsinaujinusios LND vadovybės laukia nemenki iššūkiai. Didžiausios šalyje neįgaliųjų organizacijos nariai nori būti vieningi ir tapti stipri jėga bei patikima atrama silpniesiems mūsų visuomenės nariams.


Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas